Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec Zlatno o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

osobne na Obecnom úrade v Zlatne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obecného úradu. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme – Obec Zlatno, Obecný úrad Zlatno č. 62, 985 03 České Brezovo, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená na obec najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10. 2. 2020),

elektronicky (e-mailom) obec@obeczlatno.sk

- vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

- v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená na obec najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10. 2. 2020).

 

Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu priamo na mestskom úrade.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

meno a priezvisko,

rodné číslo,

štátnu príslušnosť,

adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou Do vlastných rúk".

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 28. 2. 2020).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

meno a priezvisko,

rodné číslo,

štátnu príslušnosť,

adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 

- žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (docx)

- žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (pdf)