Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Informácia o spracúvaní osobných údajov

/§ 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov/

 

1. Prevádzkovateľ :

a/ Obec: Zlatno , sídlo: Obecný úrad Zlatno č.62, PSČ 985 03, tel/fax: 047/4292310, webové sídlo obce: www.obeczlatno.sk , štatutárny orgán Mgr. Margaréta Murínová, starostka obce.

b/ Obec Zlatno je prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov zamestnancov obce, poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného zastupiteľstva, obyvateľov obce v rozsahu vyplývajúcom zo zamestnávania zamestnancov, odmeňovania zamestnancov, poslancov a členov komisií, samosprávnej činnosti obce a preneseného výkonu štátnej správy.

2. Zodpovedná osoba :

a/ Obec Zlatno podľa § 44 ods. 1 písm. a/ zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, určila zodpovednú osobu : Radoslavu Rapčanovú, referentku Ocú, tel/fax: 047/4111843, emailová adresa: info@obeczlatno.sk, ktorá zabezpečuje úlohy v oblasti ochrany osobných údajov, najmä :

- poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa zákona č. 18/2018 Z.z. a osobitných predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov,

- plní úlohy kontaktného miesta pre dotknuté osoby v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb,

- plní úlohy v oblasti ochrany osobných údajov aj vo vzťahu k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadeným obcou, základným a materským školám bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

 

b/ Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky :

Sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, IČO: 36064220, telefón: 02/3231 3214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@pdp.gov.sk, 02/3231 3235

 

3. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov :

Obec ako prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb – zamestnancov obce, poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného zastupiteľstva, starostu obce, zamestnancov príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených obcou, základných škôl a materských škôl bez právnej subjektivity zriadených obcou, obyvateľov obcí a vlastníkov vecí nachádzajúcich sa na území obce, vykonáva spracovanie získaných osobných údajov výlučne len na základe zmocnenia príslušného zákona upravujúceho oblasť úloh zamestnávateľa, orgánu samosprávy a orgánu vykonávajúceho úlohy preneseného výkonu štátnej správy. Jedná sa o nasledovné oblasti :

a/ oblasť zamestnávania zamestnancov obce, odmeňovania zamestnancov, zdaňovanie príjmov zamestnancov, odvody poistného na sociálne, dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v uvedenej oblasti sú :

 • Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. v platnom znení,

 • Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení,

 • Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení,

 • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení,

 • Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení,

 • Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v platnom znení,

 • Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v platnom znení,

 • Zákon č. 124/2006 Z.z. o ochrane a bezpečnosti zdravia pri práci v platnom znení.

b/ oblasť činnosti orgánov obce – poslancov obecného zastupiteľstva, starostu obce, členov komisií obce, hlavného kontrolóra, odmeňovania poslancov OZ, členov komisií OZ, právneho postavenia starostu obce, odmeňovania starostu obce.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v uvedenej oblasti sú :

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,

 • Zákon č. 180/2015 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení,

 • Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení.

c/ samosprávna činnosť obce – obyvatelia obce – trvalý pobyt – evidencia pobytu, evidencia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podnikateľská činnosť, sociálna oblasť – práva a povinnosti, osvedčovanie listín a podpisov na listinách.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v uvedenej oblasti sú :

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,

 • Zákon č. 293/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v platnom znení,

 • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení,

 • Zákon č. 563/2008 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ v platnom znení,

 • Zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v platnom znení.

d/ prenesený výkon štátnej správy – voľby – trvalý zoznam voličov, matričná agenda, agenda ochrany životného prostredia, sociálna starostlivosť, stavebný úrad, kamerový systém – priestor prístupný verejnosti, vybavovanie sťažnosti, súdne spory, správa registratúry, nahlasovanie protispoločenskej činnosti, slobodný prístup k informáciám, petičné právo, zmluvné vzťahy obce s fyzickými osobami, základná a materská škola, školský úrad, evidencia žiakov, školská jedáleň, ..............

Právnym základom spracúvania osobných údajov v uvedenej oblasti sú :

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,

 • Zákon č. 180/2015 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení,

 • Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení,

 • Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení,

 • Zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení,

 • Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení,

 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení,

 • Zákon č. 160/2015 Z.z. civilný sporový poriadok v platnom znení,

 • Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v platnom znení,

 • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v platnom znení,

 • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v platnom znení,

 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám /zákon o slobode informácií/ v platnom znení,

 • Zákon č. 85/1990 Z. o petičnom práve v platnom znení,

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,

 • Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ v platnom znení,

 • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej školskej správe a školskej samospráve v platnom znení,

 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, /ďalej len „zákon“/,

4. Kategórie spracúvaných osobných údajov :

a/ Základné osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom – obcou sú : meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia a rodné číslo, ktoré už od účinnosti zákona č. 18/2018 Z.z. t.j. od 25.05.2018 nebude osobitnou kategóriou osobného údaja, ale bežným osobným údajom (§ 78 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z. z.) Zákon súčasne rozširuje okruh základných osobných údajov o IP adresa alebo súbory cookies.

b/ Osobitné kategórie osobných údajov (§ 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.) : osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Osobitné kategórie osobných údajov je zakázané spracúvať.

Zákaz spracúvania osobitných kategórií osobných údajov neplatí, ak (§ 16 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z.) :

- dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel; súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,

- spracúvanie je nevyhnutné na účel plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany alebo verejného zdravotného poistenia, alebo podľa kolektívnej zmluvy, ak poskytujú primerané záruky ochrany základných práv a záujmov dotknutej osoby,

- spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ak dotknutá osoba nie je fyzicky spôsobilá alebo právne spôsobilá vyjadriť svoj súhlas,

- spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré dotknutá osoba preukázateľne zverejnila,

- spracúvanie je nevyhnutné na uplatnenie právneho nároku, g)

- spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu verejného záujmu na základe tohto zákona, osobitného predpisu, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu osobných údajov a ustanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby,

- spracúvanie je nevyhnutné na účel poskytovania sociálnych služieb obcou, poskytovania pomoci v hmotnej núdzi,

5. Zásady spracúvania osobných údajov :

Obec ako prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb uvedených v bode 3., dodržiava nasledovné zásady :

a/

 • osobné údaje spracúva len na základe platných právnych predpisov, zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby,

 • pri spracúvaní osobných údajov minimalizuje ich rozsah, musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný zákonným účelom, na ktorý sa spracúvajú,

 • spracúvané osobné údaje musia byť správne, podľa potreby aktualizované; osobné údaje, ktoré sú zmenené alebo nesprávne sa musia vymazať alebo opraviť,

 • osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú,

 • osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov,

 • prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov s uvedenými zákonnými zásadami,

b/

- spracúvanie osobných údajov je zákonné, pretože sa vykonáva na základe platných právnych predpisov prijatých na splnenie úloh realizovaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

- dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, /napr. v zmluve uzavretej s prevádzkovateľom/,

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.

6. Práva dotknutej osoby :

Prevádzkovateľ – obec je povinný poskytovať dotknutej osobe informácie a prístup k osobným údajom :

 • o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,

 • identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,

 • kontaktné údaje zodpovednej osoby,

 • o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,

 • o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

 • účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,

 • kategórie spracúvaných osobných údajov,

 • identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,

 • o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona, vo veci porušenie práv dotknutej osoby prevádzkovateľom, v oblasti ochrany osobných údajov dotknutej osoby. Návrh sa podáva Úradu na ochranu osobných údajov.

 • o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

 • o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,

 • prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby,

 • práva dotknutej osoby vyplývajú z ustanovení § 59 až § 66 zákona.

 

7. Porušenie ochrany osobných údajov :

a/ Prevádzkovateľ – obec je povinný oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov porušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel; to neplatí, ak nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby.

b/ Oznámenie musí obsahovať najmä opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých záznamov o osobných údajoch,

c/ kontaktné údaje zodpovednej osoby, c)

d/ opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,

d/ opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany osobných údajov,

 e/ Prevádzkovateľ – obec je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

f/ Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a informácie a opatrenia na nápravu.

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov je zverejnená na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce. Tiež je dostupná v úradných hodinách obce na obecnom úrade a u zodpovednej osoby Radoslava Rapčanová, referentka OcÚ , ktorá plní úlohy kontaktného miesta pre dotknuté osoby v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

 

 

V Zlatne, dňa 25.05.2018

 

 

                                                                                                     Mgr. Margaréta Murínová

                                                                                                                 starostka obce