Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

•  Ohlásenie drobnej stavby

- podľa §57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v znení neskorších predpiso

01 - Ohlásenie drobnej stavby

 

•  Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

- podľa §57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

Ohlásenie stavebných úprav

 

•  Ohlásenie stavebných úprav bytu a bytového jadra

- podľa §57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Ohlásenie stavebných úprav bytu

 

•  Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

 

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

 

• Žiadosť o výrub drevín

 

01- Žiadosť o výrub drevín.pdf

 

Čestné prehlásenie

01 - čestné prehlásenie

 

 

• Rybársky lístok

Vydávanie rybárskych lístkov V Slovenskej republike platí pri športovom rybolove zákonom č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 185/2006 Z.z. k zákonu o rybárstve. Každý kto chce loviť ryby v slovenských vodách, je povinný mať počas lovu pri sebe platný rybársky lístok a platné povolenie na rybolov.

 

Rybársky lístok– vydávajú mestské a obecné úrady na celom území SR. Na jeho vybavenie je potrebný osobný doklad napr. občiansky preukaz alebo pas. Žiadosť sa podáva písomne. K jeho vydaniu nie sú potrebné absolvovať žiadne skúšky. Rybársky lístok sa vybavuje na počkanie.

Poplatky za vydanie rybárskeho lístka od 01.04.2024:

týždenný 3,- €, mesačný 5,- €, ročný 10,- €, trojročný 25,- €.


Od platenia poplatku sú oslobodení:

- žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
- cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
- osoby do 15 rokov.

01 - Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka Typ: DOCX dokument, Velkosť: 13.01 kB

02 -  Súhlas zákonného zástupcu na vydanie rybárskeho lístka Typ: DOC dokument, Velkosť: 15 kB

 

 

   Zrušenie trvalého pobytu

 

Trvalý pobyt možno zrušiť:

 • na podnet vlastníka budovy alebo jej časti,
 • na základe rozhodnutia súdu (neoprávnené udelenie, rozvod, bezpodielové vyrovnanie).
   

Trvalý pobyt nemožno zrušiť manželovi, nezaopatreným deťom alebo vlastníkovi, či spoluvlastníkovi budovy.

Pri podaní návrhu na zrušenie pobytuje potrebné predložiť:

 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,
 • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad,
 • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby,
 • skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú,
 • dohodu o ukončení nájmu.

 

Návrh na zrušenie trvalého pobytu sa podáva na predpísanom tlačive.

 

• Návrh na zrušenie trvalého pobytu (6.74 kB)