Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2015

VZN 5/2015 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci Zlatno . Stiahnuté: 352x | 03.03.2018

Rok 2016

VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zlatno Stiahnuté: 176x | 12.07.2016

Rok 2017

VZN o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady a o podmienkach určov. a vyberania dane a miestneho popl. na území obce Zlatno na rok 2018 Stiahnuté: 339x | 27.02.2018

Rok 2018

VZN o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Zlatno na rok 2019 Stiahnuté: 379x | 13.12.2018

Rok 2019

Zásady hospodárenia s majetkom obce Zlatno Stiahnuté: 222x | 24.01.2019

Rok 2020

VZN č.1/2020 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku Stiahnuté: 250x | 12.12.2019

Rok 2021

VZN č.1/2021 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku Stiahnuté: 181x | 10.12.2020

Rok 2022

VZN č.3/2022, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene v obci Zlatno Stiahnuté: 76x | 15.06.2022

VZN č.2/2022, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda v obci Zlatno Stiahnuté: 81x | 15.06.2022

VZN č.1/2022 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku Stiahnuté: 109x | 08.12.2021

Rok 2023

Zásady hospodárenia s majetkom obce Zlatno Stiahnuté: 9x | 09.08.2023

VzN č.1/2023 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Zlatno na rok 2023 Stiahnuté: 63x | 02.01.2023

Rok 2024

VzN č.1/2024 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Zlatno na rok 2024 Stiahnuté: 22x | 29.11.2023

Stránka

  • 1