Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

Domáca zabíjačka

Žiadosť o súčinnosť - tlačivá

RVPS Lučenec Vám pre uľahčenie registrácie hospodárskych zvierat a ošípanej na domácu zabíjačku chovateľmi zasiela vzory tlačív. Vyplnené tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu" sa zasiela na adresu: Štátny plemenársky ústav SR Centrálna evidencia HZ Rosinská cesta 12 010 08 Žilina

Detail

Aktuálne platné hygienické opatrenia

Na základe epidemiologickej situácie v danom regióne môže v prípade potreby vydať miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva dodatočné opatrenia. Platnosť nariadenia od: 15. októbra 2020, 06:00 hod Platnosť nariadenia do: odvolania Uzatvárajú sa ● prírodné a umelé kúpaliská vrátane akvaparkov; ● prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly); ● fitness centrá; ● prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá,…); a prevádzky verejného stravovania. Toto neplatí pre: ● prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z., na základe návrhu lekára. ● prevádzky verejného stravovania len pri dodržaní všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb. Upozornenie Prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií sa nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. Seniori však môžu nakupovať aj v inom čase. Je však odporúčané, aby využívali tento pre nich vyhradený čas. Všeobecné hygienické pravidlá pre všetky prevádzky, obchody a služby Platnosť nariadenia od: 15. októbra 2020, 06:00 hod Platnosť nariadenia do: odvolania Aktualizované 14. októbra 2020 Všetkým prevádzkovateľom zariadení sa nariaďuje zabezpečiť: aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby) alebo pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov v exteriérových častiach prevádzok verejného stravovania. Upozornenie Pokiaľ plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník (so zachovaním výnimky pre deti). Aj naďalej však prevádzkovatelia musia zabezpečiť: ● vstup a pobyt v prevádzke (vo vnútorných aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania, ● pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, ● zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v jednej domácnosti), ● na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia, ● vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, ● potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

Detail

Prasa

Africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných (AMO) je vírusová, vysoko kontagiózna infekcia domácich ošípaných, európskych diviakov, amerických diviakov a afrických divo žijúcich sviňovitých (prasa bradavičnaté, diviak štetinatý, diviak madagaskarský, diviak pralesný). Prejavuje sa rýchlym priebehom, s vysokými horúčkami, celkovou apatiou, slabosťou, inapetenciou, hnačkami, pneumóniou a krvácaninami rôznej veľkosti a tvaru v podkoží, na slizniciach , serózach a v tkanivách rôznych orgánov. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou (85 až 100%). AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. V prípade výskytu AMO sa v ohnisku nákazy usmrcujú všetky domáce ošípané a zastavuje resp. obmedzuje sa obchodovanie so živými ošípanými, spermou, vajíčkami, embryami, bravčovým mäsom a výrobkami z bravčového mäsa. Pri potvrdení choroby u diviačej zveri sa zastavuje resp. reguluje poľovania nielen na diviakov, ale aj ostatnú voľne žijúcu zver, obmedzuje sa pohyb v lese a zastavuje sa obchodovanie z mäsom od diviakov vrátane produktov.

Detail

Povinnosť nosiť rúko

Nariadenie platné od 1.októbra 2020.

Detail

Vykurovacia sezóna

Ste pripravení na vykurovaciu sezónu?

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

Detail