Navigácia

Výber jazyka

Obsah

             

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Zlatne

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zlatne v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje tieto
 

 

Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v Zlatne

 

Čl. 1
Rozsah  platnosti

 

1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Zlatne (ďalej len „poslanec“) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie.

 

2. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Zlatne upravujú poskytovanie odmien:
a) zástupcovi starostu,
b) poslancom obecného zastupiteľstva
 

 

Čl. 2
Poslanecká odmena

 

1. Zástupcovi starostu patrí mesačná odmena vo výške 30 eur. Predpokladom poskytovania odmeny zástupcu starostu je vykonávanie určeného okruhu pracovných činností. Rozsah pracovných činností, ktoré zástupca starostu vykonáva, určí starosta obce písomným poverením.

 

2. Poslancovi patrí za výkon funkcie poslanca poslanecká odmena vo výške 20,00 Eur za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
 

3. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa nevylučuje.


Čl. 3
Výplata odmien

 

1. Odmena bude vyplatená:

a) polročne podľa Článku 2 bod 1
b) ročne podľa Článku 2 bod 2.

 

2. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, výnimočne aj v hotovosti v pokladni obecného úradu.
 

3. Podkladom pre výplatu odmeny podľa Článku 2 bod 2 je:
a) prezenčná listina obecného zastupiteľstva,

 

 

Čl. 4
Záverečné ustanovenia

 

1/ Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Zlatne ako aj ich zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
2/ Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Zlatne boli schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Zlatne č. 7/2022 zo dňa 08.11.2022.
3/ Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom.


                                                          

 

 

 

 

V Zlatne, dňa 09.11.2022

                                                                                                        Mgr. Margaréta Murínová
                                                                                                                starostka obce