Navigácia

Výber jazyka

Obsah

               Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Zlatne
Obecné zastupiteľstvo v Zlatne v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje tieto
 
                  Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Zlatne
                                                       

                                                        Čl. 1 Rozsah  platnosti


1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Zlatne (ďalej len „poslanec“) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie.


2. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Zlatne upravujú poskytovanie odmien:

a) zástupcovi starostu,

b) poslancom obecného zastupiteľstva
 
                                                        Čl. 2 Poslanecká odmena


1. Zástupcovi starostu patrí mesačná odmena vo výške 30 eur. Predpokladom poskytovania odmeny zástupcu starostu je vykonávanie určeného okruhu pracovných činností. Rozsah pracovných činností, ktoré zástupca starostu vykonáva, určí starosta obce písomným poverením.


2. Poslancovi patrí za výkon funkcie poslanca poslanecká odmena vo výške 15,00 Eur za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.


3. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa nevylučuje.


                                                       Čl. 3 Výplata odmien


1. Odmena bude vyplatená:


a) polročne podľa Článku 2 bod 1

b) ročne podľa Článku 2 bod 2.


2. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, výnimočne aj v hotovosti v pokladni obecného úradu.


3. Podkladom pre výplatu odmeny podľa Článku 2 bod 2 je:

a) prezenčná listina obecného zastupiteľstva,
 
                                                   Čl. 4 Záverečné ustanovenia


1/ Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Zlatne ako aj ich zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

2/ Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Zlatne boli schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Zlatne č. 6/2018 zo dňa 28.11.2018.

3/ Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

V Zlatne, dňa 29.11.2018

 

                                                                                     Mgr. Margaréta Murínová starostka obce