Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt v obci Zlatno a v čase volieb sa zdržiava mimo územia

Slovenskej republiky

Volič, ktorý

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a 

v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,


môže požiadať o voľbu poštou a to

 

v listinnej forme na adresu:

Obec Zlatno, Obecný úrad Zlatno č.62, 985 03 České Brezovo, Slovenská republika,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10.1.2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom): obec@obeczlatno.sk,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10.1.2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo na obecnom úrade.

Žiadosť o voľbu poštoumusí obsahovať údaje o voličovi

- meno a priezvisko,

- rodné číslo,

- adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,

- adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

- obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

- hlasovacie lístky,

- návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),

- poučenie o spôsobe hlasovania.

 

Hlasovanie

Vybrať jeden hlasovací lístok ....

Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

 

Prednostný hlas ....

Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Odoslať návratnú obálku ....

Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla Obecného úradu Zlatno ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené mestu trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 28.2.2020).

 


Žiadosť o voľbu poštou.docx

Žiadosť o voľbu poštou.pdf